Số biến quái

1/- Khảm 6 - 1
- Hào 1: biến Đoài 2 - 7
- Hào 2: biến Khôn 8 - 2
- Hào 3: biến Tốn 5 - 4
- Tiên thiên Khảm 6 => 2 – 8 – 5 = 15
- Hậu thiên Khảm 1 = > 7 – 2 – 4 = 13

2/- Khôn 8 – 2
- Hào 1: biến Chấn 4 – 3
- Hào 2: biến Khảm 6 – 1
- Hào 3: biến Cấn 8 – 7
- Tiên thiên Khôn 8 => 4 – 6 – 7 = 17
- Hậu thiên Khôn 2 => 3 – 1 – 8 = 12

3/- Chấn 4 - 3
- Hào 1: biến Khôn 8 – 2
- Hào 2: biến Đoài 2 – 7
- Hào 3: biến Ly 3 – 9
- Tiên thiên Chấn 4 => 8 – 2 – 3 = 13
- Hậu thiên Chấn 3 => 2 – 7 – 9 = 18

4/- Tốn 5 – 4
- Hào 1: biến Càn 1 – 6
- Hào 2: biến Cấn 7 – 8
- Hào 3: biến Khảm 6 – 1
- Tiên thiên Tốn 5 => 1 – 7 – 6 = 14
- Hậu thiên Tốn 4 => 6 – 8 – 1 = 15

6/- Càn 1 – 6
- Hào 1: biến Tốn 5 – 4
- Hào 2: biến Ly 3 – 9
- Hào 3: biến Đoài 2 – 7
- Tiên thiên Càn 1 => 5 – 3 – 2 = 10
- Hậu thiên Càn 6 => 4 – 9 – 7 = 20

7/- Đoài 2 – 7
- Hào 1: biến Khảm 6 – 1
- Hào 2: biến Chấn 4 – 3
- Hào 3: biến Càn 1 – 6
- Tiên thiên Đoài 2 => 6 – 4 – 1 = 11
- Hậu thiên Đoài 7 => 1 – 3 – 6 = 10

8/- Cấn 7 – 8
- Hào 1: biến Ly 3 – 9
- Hào 2: biến Tốn 5 – 4
- Hào 3: biến Khảm 6 – 1
- Tiên thiên Cấn 7 => 3 – 5 – 6 = 14
- Hậu thiên Cấn 8 => 9 – 4 – 1 = 14

9/- Ly 3 – 9
- Hào 1: biến Cấn 7 – 8
- Hào 2: biến Càn 1 - 6
- Hào 3: biến Chấn 4 – 3
- Tiên thiên Ly 3 => 7 – 1 – 4 = 12
- Hậu thiên Ly 9 => 8 – 6 – 3 = 17


Càn      Đoài        Ly         Chấn           Tốn           Khảm         Cấn           Khôn
 10         11         12           13               14              15               14              17      [ Tiên thiên ]
 20         10         17           18               15              13               14              12      [ Hậu thiên ]

1 nhận xét:

  1. - Bất dịch là những Hằng số (constants)
    - Biến dịch là những Biến số (variables)
    - Giao dịch là những Thông số (parameters)

    Trả lờiXóa