Dịch số

1- Càn:
- Nội: 9 + (9 x 2) + (9 + 4) = 63
- Ngoại: (9 x 8) + (9 x 16) + (9 x 32) = 504
- Tổng: 63 + 504 = 567.

2- Khôn:
- Nôi: (6 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 42
- Ngoại: (6 x 8) + (6 x 16 = 96) + (6 x 32= 192) = 336
- Tổng: 42 + 336 = 378

3- Chấn:
- Nôi: (9 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 45
- Ngoại: 45 x 8 = 360
- Tổng: 45 + 360 = 405

4- Tốn:
- Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (9 x 4) = 60
- Ngoại: 60 x 8 = 480
- Tổng: 60 + 480 = 540

5- Ly
- Nội: (9 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 57
- Ngoại: 57 x 8 = 456
- Tổng: 57 + 456 = 513

6- Khảm
- Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 48
- Ngoại: 48 x 8 = 384
- Tổng: 48 + 384 = 432

7- Cấn:
- Nội: (6 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 54
- Ngoại: 54 x 8 = 432
- Tổng: 54 + 432 = 486

8- Đoài
- Nội: (9 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 51
- Ngoại: 51 x 8 = 408
- Tổng: 51 + 408 = 459

1 nhận xét:

 1. - Dịch viết:

  1. "乾元用九,乃見天則。 Càn nguyên dụng cửu, nãi kiến thiên tắc."

  "Trong Đạo Kiền mà biết dùng hào dương là đã thấy được phép của trời."

  2. "乾元用九,天下治也。Càn nguyên dụng cửu, thiên hạ trị dã."

  "Đạo Càn mà biết dùng hào dương có trị số 9, thời bình trị được thiên hạ"

  3. "用六利永貞. Dụng lục lợi vĩnh trinh."

  "Dùng hào âm trị số 6 vào việc, giữ chính thì thấy được lợi bền vững."

  Trả lờiXóa