Dụng Sự

Năm - Tháng - Ngày - Giờ dùng Bát Tự chuyển đổi theo số toán:

Can Chi                                  Số toán

1. Giáp Tí                                   35
2. Ât Sửu                                   39
3. Bính Dần                                29
4. Đinh Mão                               29
5. Mậu Thìn                                41
6. Kỷ Tị                                      35
7. Canh Ngọ                               37
8. Tân Mùi                                  43
9. Nhâm Thân                             33
10. Quý Dậu                               33
11. Giáp Tuất                             35
12. Ât Hợi                                   27
13. Bính Tí                                  23
14. Đinh Sửu                              31
15. Mậu Dần                              41
16. Kỷ Mão                                41
17. Canh Thìn                             41
18.Tân Tị                                   35
19. Nhâm Ngọ                           27
20. Quý Mùi                              33
21. Giáp Thân                            31
22. Ât Dậu                                 31
23. Bính Tuất                             39
24. Đinh Hợi                              31
25. Mậu Tí                                31
26. Kỷ Sửu                               39
27. Canh Dần                            35
28. Tân Mão                              35
29. Nhâm Thìn                           29
30. Quý Tị                                 23
31. Giáp Ngọ                            33
32. Ât Mùi                                39
33. Bính Thân                            31
34. Đinh Dậu                             31
35. Mậu Tuất                            41
36. Kỷ Hợi                                33
37 Canh Tí                                35
38. Tân Sửu                              43
39. Nhâm Dần                           31
40. Quý Mão                             31
41. Giáp Thìn                             35
42. Ât Tị                                     29
43. Bính Ngọ                             25
44. Đinh Mùi                              31
45. Mậu Thân                            43
46. Kỷ Dậu                                43
47. Canh Tuất                            41
48. Tân Hợi                                33
49. Nhâm Tí                               25
50. Quý Sửu                              33
51. Giáp Dần                             29
52. Ât Mão                                29
53. Bính Thìn                              39
54. Đinh Tị                                  33
55. MậuNgọ                               33
56. Kỷ Mùi                                 39
57. Canh Thân                            37
58. Tân Dậu                               37
59. Nhâm Tuất                           29
60. Quý Hợi                               21

1 nhận xét: