MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA QUẺ DỊCH

NGOÀI TĨNH - TRONG ĐỘNG                                     NGOÀI ĐỘNG - TRONG TĨNH

1- Thuần Càn: 504 + 63 = 567                                   1. Thuần Càn: 504 + 63 = 567
        567 - 567 = " 0 "

2- Thiên Phong Cấu: 504 + 60 = 564                          2. Phong Thiên Tiểu súc: 480 + 63 = 543
       564 - 543 = 21 (21 x 1)

3- Thiên Hỏa Đồng nhân: 504 + 57 = 561                   3. Hỏa Thiên Đại hữu: 456 + 63 = 519
        561 - 519 = 42 (21 x 2)

4- Thiên Sơn Độn: 504 + 54 = 558                              4. Sơn Thiên Đại súc: 432 + 63 = 495
        558 - 495 = 63 (21 x 3)

5- Thiên Trạch Lý: 504 + 51 = 555                             5. Trạch Thiên Quải: 408 + 63 = 471
        555 - 471 = 84 (21 x 4)

6- Thiên Thủy Tụng: 504 + 48 = 552                           6. Thủy Thiên Nhu: 384 + 63 = 447
        552 - 447 = 105 (21 x 5)

7- Thiên Lôi Vô vọng: 504 + 45 = 549                        7. Lôi Thiên Đại tráng: 360 + 63 = 423
       549 - 423 = 126 ( 21 x 6)

8- Thiên Địa Bĩ: 504 + 42 = 546                                 8. Địa Thiên Thái: 336 + 63 = 399
        546 - 399 = 147 (21 x 7)

9- Phong Thiên Tiểu súc: 480 + 63 = 543                   9. Thiên Phong Cấu: 504 + 60 = 564
        564 - 543 = 21 (21 x 1)

10- Thuần Tốn: 480 + 60 = 540                               10. Thuần Tốn: 480 + 60 = 540
        540 = 540 = " 0 " (21 x 0)

11- Phong Hỏa Gia nhân: 480 + 57 = 537                11. Hỏa Phong Đỉnh: 456 + 60 = 516
        537 - 516 = 21 (21 x 1)

12- Phong Sơn Tiệm: 480 + 54 = 534                      12. Sơn Phong Cổ: 432 + 60 = 492
        534 - 492 = 42 (21 x 2)

13- Phong Trạch Trung phu: 480 + 51 = 531            13. Trạch Phong Đại quá: 408 + 60 = 468
        531 - 468 = 63 (21 x 3)

14- Phong Thủy Hoán: 480 + 48 = 528                    14. Thủy Phong Tỉnh: 384 + 60 = 444
        528 - 444 = 84 (21 x 4)

15- Phong Lôi Ích: 480 + 45 = 525                          15. Lôi Phong Hằng: 360 + 60 = 420
         525 - 420 = 105 (21 x 5)

16- Phong Địa Quan: 480 + 42 = 522                      16. Địa Phong Thăng: 336 + 60 = 396
        525 - 396 = 126 (21 x 6)

17- Hỏa Thiên Đại hữu: 456 + 63 = 519                  17. Thiên Hỏa Đồng nhân: 504 + 57 = 561
        561 - 519  = 42 (21 x 2)

18- Hỏa Phong Đỉnh: 456 + 60 = 516                      18. Phong Hỏa Gia nhân: 480 + 57 = 537
        537 - 516 = 21 (21 x 1)

19- Thuần Ly: 456 + 57 = 513                                 19. Thuần Ly: 456 + 57 = 513
         513 - 513 = " 0 " (21 x 0)

20- Hỏa Sơn Lữ: 456 + 54 = 510                            20. Sơn Hỏa Bí: 432 + 57 = 489
        510 - 489 = 21 (21 x 1)

21- Hỏa Trạch Khuê: 456 + 51 = 507                      21. Trạch Hỏa Cách: 408 + 57 = 465
        507 - 465 = 42 (21 x 2)

22- Hỏa Thủy Vị tế: 456 + 48 = 504                        22. Thủy Hỏa Ký tế: 384 + 57 = 441
        504 - 441 = 63 (21 x 3)

23- Hỏa Lôi Phệ hạp: 456 + 45 = 501                      23. Lôi Hỏa Phong: 360 + 57 = 417
        501 - 417 = 84 (21 x 4)

24- Hỏa Địa Tấn: 456 + 42 = 498                            24. Địa Hỏa Minh di: 336 + 57 = 393
        456 - 393 = 63 (21 x 3)

25- Sơn Thiên Đại súc: 432 + 63 = 495                    25. Thiên Sơn Độn: 504 + 54 = 558
        558 - 495 = 63 (21 x 3)

26- Sơn Phong Cổ: 432 + 60 = 492                         26. Phong Sơn Tiệm: 480 + 54 = 534
        534 - 492 = 42 (21 x 2)

27- Sơn Hỏa Bí: 432 + 57 = 489                              27. Hỏa Sơn Lữ: 456 + 54 = 510
         510 - 489 = 21 (21 x 1)

28- Thuần Cấn: 432 + 54 = 486                               28. Thuần Cấn: 432 + 54 = 486
        486 - 486 = " 0 " (21 x 0)

29- Sơn Trạch Tổn: 432 + 51 = 483                         29. Trạch Sơn Hàm: 408 + 54 = 462
483 - 462 = 21 (21 x 1)

30- Sơn Thủy Mông: 432 + 48 = 480                       30. Thủy Sơn Kiển: 384 + 54 = 438
480 - 438 = 42 (21 x 2)

31- Sơn Lôi Di: 432 + 45 = 477                               31. Lôi Sơn Tiểu quá: 360 + 54 = 414
477 - 414 = 63 (21 x 3)

32- Sơn Địa Bác: 432 + 42 = 474                             32. Địa Sơn Khiêm: 336 + 54 = 390
474 - 390 = 84 (21 x 4)

33- Trạch Thiên Quải: 408 + 63 = 471                      33. Thiên Trạch Lý: 504 + 51 = 555
555 - 471 = 84 (21 x 4)

34- Trạch Phong Đại quá: 408 + 60 = 468                34. Phong Trạch Trung Phu: 480 + 51 = 531
531 - 468 = 63 (21 x 3)

35- Trạch Hỏa Cách: 408 + 57 = 465                       35. Hỏa Trạch Khuê: 456 + 51 = 507
507 - 465 = 42 (21 x 2)

36- Trạch Sơn Hàm: 408 + 54 = 462                        36. Sơn Trạch Tổn: 432 + 51 = 483
483 - 462 = 21 (21 x 1)

37- Thuần Đoài: 408 + 51 = 459                               37. Thuần Đoài: 408 + 51 = 459
459 - 459 = 0 (21 x 0)

38- Trạch Thủy Khốn: 408 + 48 = 456                      38. Thủy Trạch Tiết: 384 + 51 = 435
456 - 435 = 21 (21 x 1)

39- Trạch Lôi Tùy: 408 + 45 = 453                           39. Lôi Trạch Quy muội: 360 + 51 = 411
453 - 411 = 42 (21 x 2)

40- Trạch Địa Tụy: 408 + 42 = 450                           40. Địa Trạch Lâm: 336 + 51 = 387
450 - 387 = 63 (21 x 3)

41- Thủy Thiên Nhu: 384 + 63 = 447                        41. Thiên Thủy Tụng: 504 + 48 = 552
552 - 447 = 105 (21 x 5)

42- Thủy Phong Tỉnh: 384 + 60 = 444                       42. Phong Thủy Hoán: 480 + 48 = 528
528 - 444 = 84 (21 x 4)

43- Thủy Hỏa Ký tế: 384 + 57 = 441                        43. Hỏa Thủy Vị tế: 456 + 48 = 504
504 - 441 = 63 (21 x 3)

44- Thủy Sơn Kiển: 384 + 54 = 438                          44. Sơn Thủy Mông: 432 + 48 = 480
480 - 438 = 42 (21 x 1)

45- Thủy Trạch Tiết: 384 + 51 = 435                         45. Trạch Thủy Khốn: 408 + 48 = 456
456 - 435 = 21 (21 x 1)

46- Thuần Khảm: 384 + 48 = 432                              46. Thuần Khảm: 384 + 48 = 432
432 - 432 = 0 (21 x 0)

47- Thủy Lôi Truân: 384 + 45 = 429                          47. Lôi Thủy Giải: 360 + 48 = 408
429 - 408 = 21 (21 x 1)

48- Thủy Địa Tỷ: 384 + 42 = 426                              48. Địa Thủy Sư: 336 + 48 = 384
426 - 384 = 42 (21 x 2)

49- Lôi Thiên Đại tráng: 360 + 63 = 423                    49. Thiên Lôi Vô vọng: 504 + 45 = 549
549 - 423 = 126 (21 x 6)

50- Lôi Phong Hằng: 360 + 60 = 420                        50. Phong Lôi Ích: 480 + 45 = 525
525 - 420 = 105 (21 x 5)

51- Lôi Hỏa Phong: 360 + 57 = 417                          51. Hỏa Lôi Phệ hạp: 456 + 45 = 501
501 - 417 = 84 (21 x 4)

52- Lôi Sơn Tiểu quá: 360 + 54 = 414                       52. Sơn Lôi Di: 432 + 45 = 477
477 - 414 = 63 (21 x 3)

53- Lôi Trạch Quy muội: 360 + 51 = 411                  53. Trạch Lôi Tùy: 408 + 45 = 453
453 - 411 = 42 (21 x 2)

54- Lôi Thủy Giải: 360 + 48 = 408                            54. Thủy Lôi Truân: 384 + 45 = 429
429 - 408 = 21 (21 x 1)

55- Thuần Chấn: 360 + 45 = 405                                 55. Thuần Chấn: 360 + 45 = 405
405 - 405 = 0 (21 x 0)

56- Lôi Địa Dự: 360 + 42 = 402                               56. Địa Lôi Phục: 336 + 45 = 381
402 - 381 = 21

57- Địa Thiên Thái: 336 + 63 = 399                          57. Thiên Địa Bĩ: 504 + 42 = 546
546 - 399 = 147 (21 x 7)

58- Địa Phong Thăng: 336 + 60 = 396                      58. Phong Địa Quán: 480 + 42 = 522
522 - 396 = 126 (21 x 6)

59- Địa Hỏa Minh di: 336 + 57 = 393                       59. Hỏa Địa Tấn: 456 + 42 = 498
498 - 393 = 105 (21 x 5)

60- Địa Sơn Khiêm: 336 + 54 = 390                         60. Sơn Địa Bác: 432 + 42 = 474
474 - 390 = 84 (21 x 4)

61- Địa Trạch Lâm: 336 + 51 = 387                          61. Trạch Địa Tụy: 408 + 42 = 450
450 - 387 = 63 (21 x 3)

62- Địa Thủy Sư: 336 + 48 = 384                             62. Thủy Địa Tỷ: 384 + 42 = 426
426 - 384 = 42 (21 x 2)

63- Địa Lôi Phục: 336 + 45 = 381                             63: Lôi Địa Dự: 360 + 42 = 402
402 - 381 = 21 (21 x 1)

64- Thuần Khôn: 336 + 42 = 378                              64. Thuần Khôn: 336 + 42 = 378
378 - 378 = 0 (21 x 0)


Dịch nói: "Lợi thiệp đại xuyên", hàm nghĩa rằng: "Lợi về sự vượt qua sông cả sóng lớn".

Ta căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ vượt qua "sông cả sóng lớn" của mỗi một quẻ Dịch ? Đó là mức độ dao động của quẻ Dịch chăng ?.

1 nhận xét: